Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytovaných naší společností
OPTIMA DAX s.r.o., se sídlem Lazecká 46/3, 779 00, Olomouc – Lazce
IČ: 26842084
DIČ: CZ26842084
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28146
Adresa pro doručování: OPTIMA DAX s.r.o., Lazecká 46/3, 779 00, Olomouc – Lazce
Telefonní číslo:  +420 587 407 499
Kontaktní e-mail: optima@optima.cz

 1.  Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme? 

  Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.V případě, že při provádění opravy elektronického zařízení je do tohoto zařízení zapracována hmotná věc, resp. naistalován náhradní díl (dále jen „náhradní díl“), odpovídáme též za to, že tento náhradní díl:

  – má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu náhradního dílu a na základě reklamy;
  – je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  – vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Spotřebitelům pak odpovídáme za to, že se vady náhradního dílu nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost náhradního dílu poskytována. Článek 2 odst. 2 se vztahuje pouze na spotřebitele. Projeví-li se vada náhradního dílu v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že náhradní díl byl vadný již při převzetí elektronického zařízení.

 1. Jaká je záruční doba? 

  Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby. 

  U nového náhradního dílu činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí elektronického zařízení. U opotřebeného náhradního dílu činí záruční doba 12 měsíců.

 1. Jaká práva z vadného plnění máte? 

  V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Náprava spočívá zejména v opětovném zjištění vad elektronického zařízení či provedení opravy. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada náhradního dílu, pro kterou nemůže být
  elektronické zařízení používáno zcela řádně, a tuto vadu náhradního dílu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

  V případě vady náhradního dílu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby elektronické zařízení mohlo být řádně užíváno jako výrobek bez vady, máte právo na výměnu náhradního dílu, na přiměřenou slevu z ceny služby anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

  Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám nový náhradní díl, vyměnit nebo opravit jej, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

  Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nového náhradního dílu nemáte v případě, že jej nemůžete vrátit ve stavu, v jakém byl do elektronického zařízení zapracován (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? 

  Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
  – jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
  – jste vadu služby sami způsobili.Práva z vadného plnění Vám též nenáleží, pokud:
  – jste před převzetím elektronického zařízení o vadě náhradního dílu věděli;
  – jste vadu náhradního dílu sami způsobili;
  – uplynula záruční doba na náhradní díl.

  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady náhradního dílu se dále nevztahují na:
  – opotřebení náhradního dílu způsobené jeho užíváním;
  – vady způsobené nesprávným užíváním náhradního dílu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

 1. Jak postupovat při reklamaci? 

  Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.Reklamaci služby či náhradního dílu lze uplatnit následujícím způsobem:
  – pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
  – elektronické zařízení doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.

  Při zasílání zabalte elektronické zařízení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

  K elektronickému zařízení je vhodné přiložit doklad o poskytnutí služby či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující poskytnutí služby, spolu s popisem vady služby či vady náhradního dílu a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady náhradního dílu a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby či zhotoveného zboží.

  Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

  V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 23. 06. 2015.